ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

 

I henhold til «Lov om burettslag §7-4 heter det:

Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år.Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp».

 

Frydenlund Borettslag vil i år avholde ordinær generalforsamling

​i  mai 2018 (nøyaktig dato kommer snart)

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og møtested.

 

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen

?? ????  2018. (Dato kommer snart)

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

 

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen

  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i behandlingen av saken.

  • saken er av allmenn interesse for hele borettslaget

 

Forslag kan legges i postkassen til styret i Dragonstien 99, sendes pr. post til Frydenlund Borettslag v/ Styret, Dragonstien 99, 1062 Oslo eller sendes på e-post til:

styret@frydenlundborettslag.no

 

 

Med vennlig hilsen

Frydenlund Borettslag

Jostein Halle

Styreleder